SIKT – Analys av HEMAB:s data skapar samhällsnytta

Genom digitalisering och förfinad dataanalys ska kommunala energibolaget HEMAB i Härnösand leverera ännu mer samhällsnytta.

– Egentligen är det bara fantasin som sätter gränserna för vad som går att göra. Vi tror väldigt mycket på det här projektet och SIKT är katalysatorn som gjort det möjligt, säger projektledaren Andrea Hall.

Härnösands Energi och Miljö AB, HEMAB, är ett kommunalt bolag med en mycket bred verksamhet. Verksamheten spänner från vatten och avlopp över produktion av el, fjärrvärme och biogas, till återvinning. Och arbetet genererar löpande mängder av data. Insikten om att det finns förutsättningar att göra mer av all data har funnits länge. Nu har HEMAB tagit tag i frågan på allvar.

-SIKT är katalysatorn som har gjort det möjligt att titta extra på ny teknik. Det här är medel som normalt hamnar hos universiteteten, men i och med SIKT gick en del av resurserna för forskning och utveckling direkt ut till företagen. Vi har också fått möjlighet att rekrytera och på så sätt ta in ny kompetens. Det har helt enkelt skapat ett utvecklingsutrymme som vi inte hade tidigare, säger Andrea Hall.

Mycket av den data som HEMAB har är redan digital, men målet är att ännu mer av kontroller, avläsningar och mätningar ska göras med hjälp av teknisk utrustning. Informationen om temperaturer, vattenflöden och så vidare kommer snabbare – idealt i realtid – och personalen kan koncentrera sig på att åtgärda verkliga fel istället för att åka runt och kontrollera.

HEMAB provar nu sensorer i olika miljöer för att utvärdera vilken typ av data som går att ta in och vilka miljöer som kan vara intressanta att mäta. Företaget har också, i samarbete med Servanet, byggt upp ett så kallat LoRa-nät. Det är i detta nät som all data från de olika sensorerna ska överföras. Det handlar om är frekventa sändningar av små datamängder för att kunna komma så nära realtidsinformation som möjligt, och tanken är att nätet ska användas även av andra intressenter.

Men den riktigt spännande delen av projektet ligger i analysen av all data som HEMAB har.

-Vad berättar vår mätdata? Hur kan vi genom att analysera vår data generera samhällsnytta? Det är det vi nu ska ta reda på.

Ett enkelt exempel är sophämtningen där en detaljerad kartläggning av hur ofta containers fylls på vid olika återvinningsstationer skulle kunna göra att cointainerbilarnas rutter optimeras. Mer kostnadseffektivt och i förlängningen en bra affär för HEMAB:s kunder – och dessutom bra ur hållbarhetssynpunkt i och med att bilarna inte rullar mer än vad som är absolut nödvändigt.

I framtiden väntar förhoppningsvis nya tjänster och möjligheter.

-Vilka larm kan man koppla till den data som kommer in? Det är en fråga som är väldigt intressant att titta på. Skulle man till exempel genom att övervaka flödena i vatten- och fjärrvärmenäten kunna få ett tidigt larm om en läcka? I så fall skulle det kunna vara skillnaden på en liten skada och en stor – och dyr – skada.

Även om HEMAB äger projektet så vill Andrea Hall gärna se utanför den egna organisationen. All information som inte är känslig och som kan generera samhällsnytta i Härnösand kan HEMAB dela med sig av.

Kan sensorer på sopbilarna ge värdefull information om vägstandarden? Bra för kommunen som ansvarar för vägunderhållet, och för kommunmedborgarna.

Kan sensorer löpande mäta av snödjup? Bra för entreprenören som sköter snöröjningen, och för kommunmedborgarna.

-Utan SIKT hade vi haft svårt att genomföra det här projektet. Det arbete vi gör nu är inte akut, men HEMAB – och Härnösandsborna – kommer förhoppningsvis att ha stor nytta av det i framtiden, och vi kommer förmodligen att utveckla helt nya arbetssätt utifrån det vi lär oss, säger Andrea Hall.