Exjobb

Hitta ditt exjobb på teknikföretagen i Höga Kusten! Innovation, design, export och utmaningar ger dig möjligheter att utvecklas samtidigt som du etablerar värdefulla kontakter för framtiden.

Subjects for Master thesis projects

As we are expanding our sales and marketing department rapidly, we also offer projects towards
marketing and market analysis. We have a long history of supervising master thesis projects and have
found that the best way of defining a project is in discussion with the student.

Företag: Absolicon

Ort: Härnösand

Läs mer »


Produktionsoptimering

Målsättningen med projektet är att hitta det bästa produktionsupplägget.

Företag: Gerdins Cutting

Ort: Kramfors

Läs mer »


Optimering produktion

Mondi är en internationell pappers- och förpackningskoncern med verksamheter i 30 länder. Mondi Dynäs, som ingår i Mondi gruppen, har siktet inställt på att bli världens bästa kraftpappersbruk. Vi erbjuder exjobb inom ämnet optimering av produktion, energi eller kvalitet inom massa- och papperstillverkning.

Företag: Mondi Dynäs

Ort: Kramfors

Läs mer »


Analys av provdata

Projektet innebär att ta fram metoder för hur data kan användas för att förutse problem.

Företag: Nordhydraulic

Ort: Kramfors

Läs mer »


Dockning mot ventiler

Projektet innebär att göra en utredning av toleranser vid automatiserad dockning.

Företag: Nordhydraulic

Ort: Kramfors

Läs mer »


Bygga kundritningar

Projektet innebär att bygga kundritningar automatiskt från en specifikation.

Företag: Nordhydraulic

Ort: Kramfors

Läs mer »


Layout av materialflöden i montering

Projektet innebär att undersöka optimal materialhantering för given årsvolym.

Företag: Nordhydraulic

Ort: Kramfors

Läs mer »


O-ringmontage automatiserat

Projektet innebär att ta fram en lösning där o-ringar kan fyllas bulkvis, sorteras och monteras.

Företag: Nordhydraulic

Ort: Kramfors

Läs mer »


QR-kod på reservdelar

Projektet innebär att implementera en QR-kod till reservdelar.

Företag: Nordhydraulic

Ort: Kramfors

Läs mer »


Kundens behov + din kunskap = vårt exjobb!

Många av våra uppdrag sker inom träförädlings-branschen där vi ser en stark utveckling av behovet av våra tjänster.

Företag: Höga Kusten Teknikresurs

Ort: Kramfors

Läs mer »


Optimering och logistik

Syftet med examensarbetet är att genomföra en kartläggning och analys av företagets interna logistik.

Företag: Höga Kusten Teknikresurs

Ort: Kramfors

Läs mer »


Globalt säljstöd återförsäljare

Uppdraget går ut på att samla in och sammanställa information och erfarenheter från produkter och kunder på flera marknader, samt utveckla en strategi för hur insamlad data kan användas och utvecklas över längre tid.

Företag: Logosol

Ort: Härnösand

Läs mer »


Nätanalys för kabelnät

Arbeta fram förslag på en ny nätsstruktur då vi går mer och mer mot ett rent kabelnät på grund av vädersäkringsarbete.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Optimering underhåll

Arbeta fram en underhållsstrategi för utrustning under en fördelningsstation genom att bland annat titta på tillverkares rekommendationer om typ av underhåll och med vilket intervall underhållet ska ske.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Internbank

Vi skulle vilja att någon såg över hur en internbankslösning skulle se ut och fungera för HEMAB koncernen för att bättre fördela låneskulder och räntor.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Nya affärstjänster

Fokus med examensarbetet är att detektera vilka data och affärsområdessynergier bolaget idag besitter och vilken marknadspotential tjänster kopplade till dessa skulle kunna utgöra för bolagets kunder.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Marknadspotential med Biogödsel

HEMAB skulle se ett värde i att utreda och ta fram en plan för fleråriga odlingsförsök där bolagets biogödsel kan jämföras med andra gödselalternativ för grödor som bedöms såsom intressanta ur ett lokalt marknadsperspektiv.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Behov dagvattenrening

Utreda behov av dagvattenrening, prioritera områden och ge förslag teknisk lösning.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Övervakning ledningsnät dricksvatten

Kartlägga tekniska möjligheter för och ge förslag på hur Hemab kan utveckla sin övervakning av ledningsnätet för dricksvatten.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Analyser förbättringsmöjligheter i elnät

Målet med detta arbete är att analysera vilka mervärden vårt elnät kan få med modernare och smartare elmätare.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Utbyte av eternitledningar

Dokumentera nuvarande eternitledningar och en plan för åtgärder.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Klimatpåverkan på dricksvattenförsörjningen

Examensarbetet skall efter en noggrann utredning ge fördjupade kunskaper samt
presen¬tera förslag på åtgärder för att minska identifierade risker och på så vis säkra råvattentill¬ gången i Härnösand.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Utreda materialflöden

Målsättning med detta arbete är att utreda hur HEMAB kan mäta lönsamheten i hanteringen av de restprodukter HEMAB tar in.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Utredning rötning avloppsslam

Examensarbetet skall efter en noggrann utredning svara på frågan om HEMAB ska investe- ra i egen rötning av avloppsslam i Härnösand samt i så fall i vilken omfattning, var och hur?

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Smart sophämtning

Utreda möjligheterna med sophämtning on demand.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Utveckla övervakning spillvattennät

Examensarbetet skall mynna ut ett konkret förslag till strategibeskrivning och förslag på åtgärder för att minska läckage i spillvattennätet.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Utreda spolplan vattenledningsnätet

Examensarbetet skall efter en noggrann utvärdering mynna ut en komplett digitaliserad och uppdaterad spolplan anpassad efter nuvarande ledningsnät i Härnösand.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »


Optimering av verksamhetsledningssystem

Målsättningen med detta examensarbete är att genomlysa bolagets verksamhetsledningssystem med fokus på att identifiera förbättringar och beskriva hur våra verksamheter kan utvecklas samt att identifiera värdeskapande synergier.

Företag: HEMAB

Ort: Härnösand

Läs mer »