HKIG driver ett unikt forskningsprojekt

Kick-off för projektet SIKT

Nu initierar Höga Kusten Industrigrupp ett unikt forskningsprojekt SIKT, Stärkt Innovation, Konkurrenskraft och Tillväxt. I projektet ingår nio medlemsföretag som med stöd från forskare vid Luleå Tekniska Högskola ska utveckla sitt FoU-arbete med sikte på nästa produktgeneration.

HKIGs medlemsföretag är en motor i Västernorrlands näringsliv. Många agerar på en internationell marknad och står inför stora utmaningar. Den internationella konkurrensen ställer allt högre krav på innovationstakt både vad gäller produktutveckling och processutveckling.

“För att företagen ska behålla och stärka sin konkurrenskraft är det angeläget att vi stärker vår innovationsförmåga. Många av våra medlemsföretag är idag för dåliga på att driva mer långsiktiga utvecklingsprojekt och genomföra forskning och utveckling (FoU) bortom nästa produktgeneration. På sikt riskerar därmed företagen att förlora sin konkurrenskraft och förmåga att möta globala utmaningar”,  säger Malte Frisk, ordförande i HKIG och vd på Logosol.

 

Projektet SIKT är ur flera synvinklar ett unikt EU-projekt. Projektet utgår från företagens behovsanalys samt har initierats och drivs av företagen själva. Genom ett undantag från statsstödsreglerna får deltagande företag möjlighet att bedriva industriell forskning för att utveckla produkter och processer på respektive företag.
Projektet ska även leda till att höja företagens forskningskompetens och därmed stärka deras internationella konkurrenskraft. På lång sikt är målet en hållbar regional tillväxt och att regionens konkurrens- och attraktionskraft stärks.
Fem professorer och forskare från Luleå Tekniska Högskola, LTU, ska stödja företagen i sitt forskningsarbete och arrangera möten för erfarenhetsutbyte och lärande.

 

Fakta om SIKT

Projektet har initierats av och ska drivas av företagen själva genom den ekonomiska föreningen Höga Kusten Industrigrupp, HKIG. Deltagande företag är: 2MA, Absolicon, Dockstavarvet, Elpress, Gerdins Cutting, HEMAB, Logosol, Thermotech och Xavitech.

Projektet SIKT finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Västernorrland, Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommun samt deltagande företag.