HEMAB SIKTar på fordonsgas

Tre medlemsföretag tackade ja till Höga Kusten Industrigrupps erbjudande om en livscykelanalys (LCA). Erbjudandet var en del av det pågående SIKT-projektet och för Härnösands Energi och Miljö AB, HEMAB, har arbetet med livscykelanalysen varit mycket givande.

– Examensarbetet har verkligen bidragit till att belysa vikten av arbete med LCA i processerna, och det är något som vi verkligen fått upp ögonen för nu och vill göra mer av, säger Jonathan Grip, handledare på HEMAB.

Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) är en metod som används för att ge en helhetsbild av den totala miljöpåverkan av en produkt eller en process. I analysen ingår hela kedjan från råvaruutvinning, via transporter och tillverkningsprocesser, till användning och avfallshantering.
Yannos Wikström hos Tyréns har varit huvudhandledare för de tre projekten. Han har arbetat i många år med LCA, på ABB, hos tåg- och flygtillverkaren Bombardier och på Svenska miljöinstitutet IVL. Nu fick han på HKIG:s uppdrag det övergripande ansvaret för projekten hos HEMAB, Thermotech i Sollefteå och Absolicon i Härnösand.

– Min roll i början var att förklara vad som går att göra, hur man ska resonera och sedan tillsammans med deltagarna formulera projektförslagen. Eftersom analyserna skulle utföras av exjobbare handlade det också om att göra en bedömning av vad som var rimligt att hinna med. Sedan har exjobbarna arbetat väldigt självständigt.
Förberedelserna mynnade ut i tre sinsemellan väldigt olika projekt där ett var helt produktinriktat, ett var verksamhetsinriktat medan HEMABs projekt var en hybrid där huvudfokus visserligen låg på produkten biogas, men där en större del av verksamheten också analyserades.

Civilingenjörsstudenten Marcus Öhlén stod för arbetet som konkret handlade om att beräkna miljöpåverkan för framställningen av 1 megajoule fordonsgas i HEMABs biogasanläggning. 1 megajoule är ett standardmått när man jämför framställningen av olika bränslen. Målet var att skapa en tydlig modell för att beräkna miljöpåverkan, men det är många parametrar som ska tas med i beräkningen och också beslut som ska fattas på vägen. Marcus ger ett exempel:

– All biogas hos HEMAB tillverkas av matavfall från hushållen och det är avfall som HEMAB måste samla in oavsett om det ska användas till biogasproduktion eller ej. Miljöpåverkan från transporterna av matavfallet skulle alltså vara densamma även om avfallet inte användes för att producera biogas. Det blir en fråga om perspektiv: är transporterna ett sätt att hantera avfall eller är det en del i produktionen av bränsle?
Marcus valde till slut att ta med även transporterna i sin analysmodell. Förklaringen är enkel: analysen ska vara ett stöd för beslut och för att se vart man borde rikta åtgärderna så måste varje led i processen finnas med i modellen. Livscykelanalys handlar mycket om att skaffa sig en överblick och förståelse för att sedan kunna går vidare med mer riktade utredningsprojekt.

Och resultatet då: hur står sig HEMABs biogasproduktion? Jo, inte oväntat ger den mycket mindre miljöpåverkan än produktionen av samma mängd fossil diesel, men Marcus analys visar också att HEMABs biogas står sig bra jämfört med biogas från andra producenter gas producerade med andra system.
– Transporterna innebär alltid en miljöpåverkan, och det finns även ett reningssteg i tillverkningsprocessen som läcker lite metan, men HEMAB ligger långt framme på flera punkter. Alla transporter sker till exempel med fordon som körs på biogas eller växtbaserad HVO, och det näringsrika rötslammet som är en restprodukt från produktionen används som gödsel i jordbruket. Det minskar miljöpåverkan.
För HEMAB var det självklart att delta i livscykelanalysen, säger Jonathan Grip hos HEMAB.
– Vi är en aktör som jobbar väldigt aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor och LCA ligger helt i linje med det. Att vi valde att studera just biogasproduktionen närmare beror på att vill föra fram biogas som ett bra fordonsbränsle. I diskussionen ställs ofta miljöpåverkan från olika bränslen mot varandra och vi ville inte använda en schablonsiffra för biogas, vi ville ställa VÅR biogas mot andra bränslen. Och nu har vi ett kvitto på att vi har en bra process, men livscykelanalysen har också varit en bra lärprocess – nu vet vi var vi kan bli ännu bättre.

På en punkt har Marcus Öhléns arbete redan lett till konkreta åtgärder hos HEMAB. Analysen visade att energianvändningen i biogasanläggningen kunde effektiviseras, och där satte HEMAB omgående in resurser: Marcus gick direkt från exjobb till ett sommarjobb med uppdraget att optimera energianvändningen.
Jonathan Grip är mycket nöjd med utfallet av LCA-projektet på HEMAB och vill gärna arbeta vidare med samma metod i framtiden. För Marcus Öhlén innebar projektet avslutningen på civilingenjörsutbildningen energi, miljö, management i Linköping och det var ett givande exjobb.
– Jätteintressant att göra! Det var ett väldigt bra upplägg med ett tydligt uppdrag och ett väldigt bra stöd från Yannos.
Huvudhandledare Yannos Wikström tycker att HKIG:s satsning på livscykelanalyser varit nyttig, och konstaterar att engagemanget och drivet hos HEMAB gjorde projektet där väldigt framgångsrikt. Han ser också att intresset för LCA växer stadigt bland företagen.
– Man måste alltid anpassa insatserna efter företagets behov och resurser, men det är helt klart ett område som blir allt viktigare för företagen. Idag förstår fler och fler att det här behövs för att ta fram relevanta miljömål och implementera åtgärder som reducerar miljöpåverkan. LCA är ett verktyg som gör det möjligt att hitta rätt väg mot Sveriges klimatmål – noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.